To create one’s own world takes courage.
— Georgia O'Keefe